ชื่อ - นามสกุล :นายชาญชัย โสภา
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : นักการภารโรง