ชื่อ - นามสกุล :นางรักชนก โพธิ
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน