ชื่อ - นามสกุล :นายอภิรุม แก้วก่า
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า