ชื่อ - นามสกุล :นายชนินทร์ อุทัยนวัฒน์
ตำแหน่ง :ผช.ช่างสำรวจภาคสนามแผนที่ภาษี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผช.ช่างสำรวจภาคสนามแผนที่ภาษี