ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเกศรินทร์ วจนะไพบูลย์
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการเงินและบัญชี