ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเกศรินทร์ วจนะไพบูลย์
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :เบอร์โทรติดต่อ : 091-8640949
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองคลัง