ชื่อ - นามสกุล :นายสงวน มานะเสน.
ตำแหน่ง :ส.อบต.หมู่8
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม :